حضور هیئت گردشگری و سرمایه گذاری ترکیه در منطقه تجاری گردشگری الماس شرق

هیئتی گردشگری و سرمایه گذاری از کشور ترکیه در روز چهارشنبه۲۶دی ماه از منطقه گردشگری سپاد بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق اعضای تیم بازدید کننده از مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق دیدن کرده ومورد استقبال مدیر مجتمع و اعضای هیئت مدیره قرارگرفتند. شایان ذکر است در این بازدید آقایان فاروق علی ییلدریم نماینده کشور ترکیه، ارباب خالص مشاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، ابوالفضل مکرمی فر مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، یوسف بیدخوری سرپرست معاونت گردشگری، مهندس حسین پور مدیر عامل شرکت سپاد، فعالان حوزه گردشگری خراسان رضوی و جمعی از مدیران شرکت سپاد نیز حضور داشتند.