جناب آقای ارباب خالص مشاور محترم وزیر و رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور،جناب آقای الیاس غایپ اف سرکنسول محترم ترکمنستان، جناب آقای فاتیح توپچو سرکنسول محترم جمهوری ترکیه، جناب آقای حسین اظهر شاه کنسولیارمحترم کنسولگری پاکستان،جناب آقای نوروزی دبیر اول محترم سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان، و هیات محترم همراه ایشان از مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق بازدید کردند.