مجموعه الماس شرق با در نظر گرفتن کمبودها و پتانسیل های شهر، سعی دارد تا با نگاهی به آینده خط مشی مشخصی را جهت نیل به اهداف زیر ترسم نماید:
– ایجاد تفریگاه سالم جهت شهروندان
– ارتقاء فرهنگی و افزایش رشد اجتماعی شهر
– ایجاد جاذبه افزون تر سیاحتی و توریستی شهر مشهد در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر و هم پایه با استانداردهای بین المللی
– اشتغال زایی و ایجاد فرصت شغلی جدید
– افزایش نشاط و پویایی اجتماعی
– کاهش سفرهای شهری شهروندان و بار ترافیکی
– تجارت، سرگرمی های مناسب و سالم و خرید مناسب و یکجا برای مراجعان