لیست واحد های فروشی در مجتمع تجاری الماس شرق

شماره پلاک:51318
طبقه:+2
مساحت:20
مساحت بالکن:0
شماره پلاک:21422
طبقه:-1
مساحت:15
مساحت بالکن:0