مشخصات واحد تجاری

 

وضعیت فعلی فروشگاه

 

جزییات مورد نیاز

 

هزینه های انتقال: حق مالکانه واگذاری(شرکت سپاد)،حق التحریر(مجتمع تجاری)، مالیات(دارایی)، عوارض نوسازی و کسبس(شهرداری)، بیمه(تامین اجتماعی)، حق التحریر ثبت(محضر)