روز چهارشنبه 97/12/1 گروه سرمایه گذاری کشور ترکیه به اتفاق هیئت همراه منطقه گردشگری سپاد، از مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق بازدید نمودند. در طی این بازدید مدیر مجتمع از ایشان استقبال و پذیرایی نمود و به تشریح جاذبه های منحصر به فرد مجتمع پرداخته شد.
روابط عمومی مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق