تودیع جناب آقای امینی و معارفه جناب آقای رضایی به عنوان مدیریت محترم مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق